زیست‌شناسی

DNA مصنوعی: XNA

یک دقیقه با علم | همه ما تقریباً از دوران کودکی با کلمه DNA آشنا شده و آن‌را بارها و

زیست‌شناسی

تکامل شیمیایی

یک دقیقه با علم | فرایند تکامل مولکول‌های پیچیده به جانداران حقیقی، تکامل شیمیایی نامیده می‌شود. رسوباتی را تصور کنید،

زیست‌شناسی

خودتسهیل‌گری

یک دقیقه با علم | اخیرا این عقیده که زندگی در دریاهای گرم باستانی پخته شده است، به نفع فرضیه

زیست‌شناسی

ترجمه

یک دقیقه با علم | ساخت پروتئین دو مرحله دارد: تبدیل DNA هسته‌ای به RNA پیغام‌بر (رونویسی) و تشکیل پروتئین

زیست‌شناسی

ریبوزوم

یک دقیقه با علم | ساختارهای ریزی که ریبوزوم خوانده می‌شوند مانند سایر ساختارهای یاخته‌ای اندامک خوانده می‌شوند ولی در

زیست‌شناسی

رونویسی

یک دقیقه با علم | ژن‌ها در درون هسته جای دارند ولی پروتئین‌هایی که توسط این ژن‌ها رمزگذاری می‌شوند در

زیست‌شناسی

RNA

یک دقیقه با علم | DNA محل نگهداری ژن‌های یاخته است، اما برای خواندن این ژن‌ها، یاخته از یکی از خویشاوندان

زیست‌شناسی

حیات

یک دقیقه با علم | حیات چیست؟  دانشمندان به طور موجز حیات را فرآیندی خودهمتاساز (self-replicating) تعریف می‌کنند که لااقل

زیست‌شناسی

حیات تکثیرشونده

یک دقیقه با علم | زمین اولیه به نحوی مواد شیمیایی پیچیده آلی ضروری برای حیات را پدید آورد. اما

زیست‌شناسی

ریبوزوم‌ها

یک دقیقه با علم | ریبوزوم‌ها در تمام سلول‌های گیاهی، جانوری و باکتری‌ها، کارخانه‌های کوچک سازنده پروتئین هستند. هر ریبوزوم