زیست‌شناسی

DNA مصنوعی: XNA

یک دقیقه با علم | همه ما تقریباً از دوران کودکی با کلمه DNA آشنا شده و آن‌را بارها و

زیست‌شناسی

ژن درمانی

یک دقیقه با علم | تصور کن که بتوان ژن‌های مشکل‌ساز را از بدن حذف کرد یا ژن‌های جدیدی برای

زیست‌شناسی

آزمایش ژن

یک دقیقه با علم | شماری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها وراثتی‌اند. این بیماری‌ها شامل حساسیت به لاکتوز، پورفیری و برخی

زیست‌شناسی

الکتروفورز

یک دقیقه با علم | برای جداسازی DNA و سایر مولکول‌های بیوشیمیایی چون پروتئین، از فرآیندی به نام الکتروفورز (ELECTROPHORESIS)

زیست‌شناسی

واکنش زنجیرهای پلیمراز

یک دقیقه با علم | پلی‌مراز آنزیمی است که در هسته یاخته برای خواندن و همانندسازی DNA به کار می‌اید.

دسته‌بندی نشده

گوسفندی به نام دالی

یک دقیقه با علم | دالی (DoLY) که احتمالا مشهورترین گوسفند جهان است، اولین پستانداری بود که به صورت موفقیت‌آمیز

زیست‌شناسی

اصلاح ژنتیکی

یک دقیقه با علم | اصلاح ژنتیکی (GM) که مهندسی ژنتیکی هم خوانده می‌شود، عمل افزودن ژن‌های جدید به یک

زیست‌شناسی

ژنتیک و فناوری

یک دقیقه با علم | گرگور مندل ازآن رو ژنتیک را کشف کرد که تصمیم گرفت وراثت را در گیاهان

زیست‌شناسی

ممتیک

یک دقیقه با علم | فرضیه‌ای وجود دارد که می‌گوید ژن‌ها تنها اهداف انتخاب طبیعی نیستند. بر اساس این فرضیه،

زیست‌شناسی

تغییرات شمار نسخه‌ها

یک دقیقه با علم | تغییرات شمار نسخه‌ها (copy- number variation) ناهنجاری کروموزمی رایجی است. این خطا در حین همانندسازی