زیست‌شناسی

ساعت مولکولی

یک دقیقه با علم | سنگواره‌ها ناقص‌اند و شاید هرگز نتوانیم نمونه‌هایی را بیابیم که نیای مشترک گونه‌های امروزی هستند.