زیست‌شناسی

رمز ژنتیکی

یک دقیقه با علم | زیرواحدهای چهارگانه DNA – آدنین، سیتوزین، گوآنین و تیمین – رمزی چهار حرفی می‌سازند که