زیست‌شناسی

تقسیم دوتایی

یک دقیقه با علم | پیش از ظهور تولیدمثل جنسی، تمامی اشکال حیات روی این کره خاکی به شیوه غیرجنسی

زیست‌شناسی

جانداران یاخته‌ای

یک دقیقه با علم | آشناترین جانداران از تعداد پرشماری یاخته (اغلب چند تریلیون یاخته) ساخته شده‌اند. برخلاف جانداران تک‌یاخته‌ای

زیست‌شناسی

یاخته‌های جانوری

یک دقیقه با علم | یاخته‌های بدن ما دارای بسیاری از ساختارهایی است که در همه یاخته‌های جانوری و بسیاری

زیست‌شناسی

رده‌بندی زیستی

یک دقیقه با علم | مبنای سیستم رده‌بندی جانوران، گیاهان و میکروب‌ها نخستین بار در اوایل دهه ۱۷۰۰ میلادی توسط

زیست‌شناسی

یوکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | در کنار پروکاریوت‌ها، یوکاریوت‌ها یکی از دو دسته اصلی انواع سلول‌های سازنده همه جانداران از