زیست‌شناسی

درون همزیستی

یک دقیقه با علم | نخستین جاندار واجد یاخته که حدود سه و نیم میلیارد سال پیش از دل خورشت

زیست‌شناسی

آرایه

یک دقیقه با علم | گونه و سرده مثال‌هایی از آرایه یا تاکسون‌اند. تاکسون (Taxon) برگرفته از واژه‌ای یونانی به

زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | کوچک‌ترین و ساده‌ترین یاخته‌ها، به باکتری‌ها و آرکی‌ها تعلق دارند، دو گروه متفاوت از جانداران