زیست‌شناسی

شکل‌های حیات

یک دقیقه با علم | تعداد گونه‌های مختلف جانداران روی این کره خاکی چیزی میان سه تا ۳۰ میلیون تخمین