زیست‌شناسی

اصلاح ژنتیکی

یک دقیقه با علم | اصلاح ژنتیکی (GM) که مهندسی ژنتیکی هم خوانده می‌شود، عمل افزودن ژن‌های جدید به یک

زیست‌شناسی

ویروس‌ها

یک دقیقه با علم | یکایک ما در برهه‌ای از زندگی با بیماری‌های ویروسی چون سرماخوردگی و یکایک آبله مرغی

زیست‌شناسی

سرطان

یک دقیقه با علم | رشد لجام‌گسیخته بافت را که عموما به توموری بدل می‌شود، سرطان می‌خوانند. تومور می‌تواند اثراتی

زیست‌شناسی

هتروتروف‌ها

یک دقیقه با علم | واژه هتروتروف یعنی «دیگرخوار» که به ناتوانی آنها در تثبیت کربن اشاره دارد. هتروتروف‌ها باید

زیست‌شناسی

DNA بی‌نمود

یک دقیقه با علم | تمامی DNA درون یاخته در فرآیند همانندسازی شرکت می‌کند، اما وقتی نوبت به خواندن رمز

زیست‌شناسی

تقسیم یاخته‌ای: میتوز

یک دقیقه با علم | روش اصلی تقسیم یاخته‌ای که برای رشد بدن جاندار به کار می‌رود، میتوز (mitosis) نام

زیست‌شناسی

جانداران یاخته‌ای

یک دقیقه با علم | آشناترین جانداران از تعداد پرشماری یاخته (اغلب چند تریلیون یاخته) ساخته شده‌اند. برخلاف جانداران تک‌یاخته‌ای

زیست‌شناسی

یاخته‌های جانوری

یک دقیقه با علم | یاخته‌های بدن ما دارای بسیاری از ساختارهایی است که در همه یاخته‌های جانوری و بسیاری

زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | کوچک‌ترین و ساده‌ترین یاخته‌ها، به باکتری‌ها و آرکی‌ها تعلق دارند، دو گروه متفاوت از جانداران

زیست‌شناسی

یاخته

یک دقیقه با علم | جانداران از یک یا چند یاخته ساخته شده‌اند. یاخته بسته‌ای زنده و مستقل است که