زیست‌شناسی

تناوب نسل

یک دقیقه با علم | در جانوران گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلویداند، ولی چنین قاعده‌ای در گیاهان صدق نمی‌کند. پیکر گیاهان

زیست‌شناسی

حاملگی

یک دقیقه با علم | تشکیل گامت نخستین قدم در تولید مثل جنسی نسل بعدی است. برای شکل‌گیری یک جاندار

زیست‌شناسی

میوز

یک دقیقه با علم | گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلوید موجود در بدن جانوران هستند و به واسطه نوع خاصی از

زیست‌شناسی

تخمک

یک دقیقه با علم | تخمک گامت جاندار مونث است. تخمک کاملاً با اسپرم متفاوت است. اسپرم ۰.۰۵ میلی‌متر درازا

زیست‌شناسی

پلویدی

یک دقیقه با علم | تولیدمثل جنسی شامل همانندسازی تمامی ژنوم والدین و وراثت این ژنوم به نسل بعد است.

زیست‌شناسی

گامت‌ها

یک دقیقه با علم | گامت‌ها سلول‌های جنین حیوانی و گیاهی هستند که به‌طور جنسی تکثیر می‌شوند. در انسان و