زیست‌شناسی

کروموزوم‌ها

یک دقیقه با علم | پژوهش‌های نخستین نشان داد که هسته از ماده‌ای به نام کروماتین (chromatin) پر شده است