زیست‌شناسی

درخت حیات

یک دقیقه با علم | تنها تصویر در کتاب خاستگاه گونه‌های داروین درختی است که نشان می‌دهد چگونه تکامل به