زیست‌شناسی

آزمایش ژن

یک دقیقه با علم | شماری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها وراثتی‌اند. این بیماری‌ها شامل حساسیت به لاکتوز، پورفیری و برخی

زیست‌شناسی

همسانه‌سازی

یک دقیقه با علم | همسانه‌ها جانورانی که ژن‌هایی یکسان دارند: حاصل تولید‌مثل جنسی همسانه‌ای از والد هستند. دوقلوها، سه

زیست‌شناسی

به ثبت رساندن ژن‌ها

یک دقیقه با علم | اصلاح ژنتیکی تجارتی عظیم و نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش پژوهش و توسعه است. درنتیجه

زیست‌شناسی

جهش‌یافته

یک دقیقه با علم | تعداد انگشت‌شماری از دام‌ها بیش از یک بار در سال تولید‌مثل کرده و این طول

زیست‌شناسی

ممتیک

یک دقیقه با علم | فرضیه‌ای وجود دارد که می‌گوید ژن‌ها تنها اهداف انتخاب طبیعی نیستند. بر اساس این فرضیه،

زیست‌شناسی

اپی ژنتیک

یک دقیقه با علم | پیشوند اپی «روی چیزی» معنی می‌دهد و فرآیند اپی ژنتیکی (Epigenetics) ، فرآیندی است که

زیست‌شناسی

پژوهش روی دوقلوها

یک دقیقه با علم | پرقدرت‌ترین روش در مطالعه شالوده ژنتیکی هوش و شخصیت، پژوهش روی دوقلوها است. دوقلوهای همسان

زیست‌شناسی

هوش و ضریب هوشی

یک دقیقه با علم | تصور از مدت‌ها پیش بر این بوده که هوش صفتی ارثی است. یکی از نخستین

زیست‌شناسی

بیماری وابسته به X

یک دقیقه با علم | یکی از مزایای یاخته‌های دیپلوید این است که دو نسخه از هر ژن وجود دارد

زیست‌شناسی

اقسام بافت‌ها بر اساس HLA

یک دقیقه با علم | پادگن‌های گویچه سفید انسانی به مجموعه‌ای از ژن‌ها مرتبط هستند که رمزگذار پادگنهایند و سیستم