زیست‌شناسی

اصلاح ژنتیکی

یک دقیقه با علم | اصلاح ژنتیکی (GM) که مهندسی ژنتیکی هم خوانده می‌شود، عمل افزودن ژن‌های جدید به یک

زیست‌شناسی

اپی ژنتیک

یک دقیقه با علم | پیشوند اپی «روی چیزی» معنی می‌دهد و فرآیند اپی ژنتیکی (Epigenetics) ، فرآیندی است که

زیست‌شناسی

ویروس‌ها

یک دقیقه با علم | یکایک ما در برهه‌ای از زندگی با بیماری‌های ویروسی چون سرماخوردگی و یکایک آبله مرغی

زیست‌شناسی

پروژه ژنوم انسان

یک دقیقه با علم | پروژه ژنوم انسان، که «بزرگ‌ترین کشف تاریخ بشر» و «پویشی درونی» به جای پویشی بیرون

زیست‌شناسی

ساعت مولکولی

یک دقیقه با علم | سنگواره‌ها ناقص‌اند و شاید هرگز نتوانیم نمونه‌هایی را بیابیم که نیای مشترک گونه‌های امروزی هستند.

زیست‌شناسی

DNA بی‌نمود

یک دقیقه با علم | تمامی DNA درون یاخته در فرآیند همانندسازی شرکت می‌کند، اما وقتی نوبت به خواندن رمز

زیست‌شناسی

رمز ژنتیکی

یک دقیقه با علم | زیرواحدهای چهارگانه DNA – آدنین، سیتوزین، گوآنین و تیمین – رمزی چهار حرفی می‌سازند که

زیست‌شناسی

کروموزوم‌ها

یک دقیقه با علم | پژوهش‌های نخستین نشان داد که هسته از ماده‌ای به نام کروماتین (chromatin) پر شده است

زیست‌شناسی

ژنوم و خزانه ژنی

یک دقیقه با علم | ژنوم تمامی ماده ژنتیکی است که در بدن موجود زنده وجود دارد. از زمان آغاز

زیست‌شناسی

ژن‌ها

یک دقیقه با علم | ژن‌ها بخش‌هایی از DNA هستند که به عنوان الگو برای تولید پروتئین به کار می‌روند.