زیست‌شناسی

زیست‌شناسی مصنوعی

یک دقیقه با علم | همه ما ذهنیتی از دانش زیست‌شناسی داریم و کم و بیش با آن آشنایی داریم.

زیست‌شناسی

ژنتیک و فناوری

یک دقیقه با علم | گرگور مندل ازآن رو ژنتیک را کشف کرد که تصمیم گرفت وراثت را در گیاهان

زیست‌شناسی

هوش و ضریب هوشی

یک دقیقه با علم | تصور از مدت‌ها پیش بر این بوده که هوش صفتی ارثی است. یکی از نخستین

زیست‌شناسی

به‌نژادی

یک دقیقه با علم | به‌نژادی (EUGENICS اکنون به عنوان نیمه تاریک ژنتیک انسان شناخته می‌شود: نظریه‌ای که بر اساس

دسته‌بندی نشده

ژنتیک و انسان

یک دقیقه با علم | یکی از اهداف اصلی علم ژنتیک این است که بتوانیم مشکلاتی را که بیشتر با

زیست‌شناسی

ژن‌های Hox

یک دقیقه با علم | نمونه‌ای بارز از اهمیت ژنتیک به عنوان رمزگان هدایت‌کننده تکوین جنینی در اغلب جانوران‌اند؛ ژن‌هایی

زیست‌شناسی

داروینیسم نو

یک دقیقه با علم | در امروزی ما از تکامل به واسطه انتخاب طبیعی «داروینیسم نو» (-Neo Darwinism) خوانده می‌شود.

زیست‌شناسی

تعیین جنسیت

یک دقیقه با علم | سازوکارهای تعیین‌کننده جنسیت در جانوران مختلف متفاوت است. برخی مثل پستانداران و پرندگان تعیین جنسیت

روان‌شناسی

آیا هوش ثابت است یا متغیر؟

یک دقیقه با علم | نظریه های معتقد به هوش عمومی اغلب بر این فرض استوارند که هوش بیشتر محصول

زیست‌شناسی

رده‌بندی

یک دقیقه با علم | علم جدید زیست‌شناسی و ژنتیک از آگاهی روزافزون ما درباره تنوع حیات روی این کره