فیزیک

قطبیت شیمیایی

یک دقیقه با علم | مولکول­‌های قطبی مولکول‌­هایی هستند که بار الکتریکی اطراف آن­‌ها به­‌طور نامتوازن توزیع شده و در