شیمی

کربوهیدرات‌ها

یک دقیقه با علم | کربوهیدرات‌ها ترکیبات آلی هستند که از اتم‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده‌اند. در علم