زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | کوچک‌ترین و ساده‌ترین یاخته‌ها، به باکتری‌ها و آرکی‌ها تعلق دارند، دو گروه متفاوت از جانداران

زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | پروکاریوت‌ها ارگانیسم‌های ساده تک سلولی هستند که هسته سلول یا خانه DNA ندارند. در عوض