زیست‌شناسی

پراین‌ها

یک دقیقه با علم | این واژه ترکیبی است از واژه پروتئین و عفونت (infection). همانند ویروس‌ها، پراین (PRIONs) عاملی

زیست‌شناسی

آنزیم‌ها

یک دقیقه با علم | پروتئین‌ها را اغلب با گوشت و خاصه ماهیچه مترادف می‌دانند. گرچه انقباض ماهیچه‌ها حاصل کشش

دسته‌بندی نشده

آمینواسیدها

یک دقیقه با علم | گفته می‌شود که آمینواسیدها خشت‌های سازنده پروتئین‌اند. این ادعا تنها تا حدودی درست است؛ زیرا

زیست‌شناسی

ترجمه

یک دقیقه با علم | ساخت پروتئین دو مرحله دارد: تبدیل DNA هسته‌ای به RNA پیغام‌بر (رونویسی) و تشکیل پروتئین

زیست‌شناسی

ریبوزوم

یک دقیقه با علم | ساختارهای ریزی که ریبوزوم خوانده می‌شوند مانند سایر ساختارهای یاخته‌ای اندامک خوانده می‌شوند ولی در

زیست‌شناسی

اصل بنیادین

یک دقیقه با علم | کشف ساختار مارپیچ دوگانه تنها اولین قدم در رمزگشایی راز وراثت بود. به مرور زمان

زیست‌شناسی

یاخته

یک دقیقه با علم | جانداران از یک یا چند یاخته ساخته شده‌اند. یاخته بسته‌ای زنده و مستقل است که

شیمی

پروتئین‌ها

یک دقیقه با علم | پروتئین‌ها مولکول‌های بزرگ و پیچیده‌ای هستند که نقش‌های حیاتی زیادی در سلول ایفا می‌کنند. پروتئین‌ها