زیست‌شناسی

انتخاب مصنوعی

یک دقیقه با علم | تمامی محصولات زراعی و دام‌ها و بیشتر جانوران خانگی محصول انتخاب مصنوعی‌اند. اساس این فرآیند

زیست‌شناسی

ژنتیک و فناوری

یک دقیقه با علم | گرگور مندل ازآن رو ژنتیک را کشف کرد که تصمیم گرفت وراثت را در گیاهان

زیست‌شناسی

زمستان قحطی هلندی

یک دقیقه با علم | یکی از نخستین شواهد وراثت اپی ژنتیکی زمستان قحطی هلندی (Dutch Hunger Winter) است. مسبب

زیست‌شناسی

سرشت در برابر آموزش

یک دقیقه با علم | هر کسی زمانی به بحث قدیمی «سرشت در برابر آموزش» (.nature vs nurture) کشیده شده

زیست‌شناسی

داروینیسم نو

یک دقیقه با علم | در امروزی ما از تکامل به واسطه انتخاب طبیعی «داروینیسم نو» (-Neo Darwinism) خوانده می‌شود.

روان‌شناسی

آیا هوش ثابت است یا متغیر؟

یک دقیقه با علم | نظریه های معتقد به هوش عمومی اغلب بر این فرض استوارند که هوش بیشتر محصول

زیست‌شناسی

جهش

یک دقیقه با علم | داروین می‌دانست که درستی نظریه‌اش به وراثت نوعی ماده ژنتیکی محتاج است. مزیت های والدین

زیست‌شناسی

اصل بنیادین

یک دقیقه با علم | کشف ساختار مارپیچ دوگانه تنها اولین قدم در رمزگشایی راز وراثت بود. به مرور زمان

زیست‌شناسی

بلورشناسی پرتو X

یک دقیقه با علم | قدم نخست در دانستن چگونگی عملکرد DNA در وراثت، شناخت ساختار DNA بود. DNA پلیمر

زیست‌شناسی

نظریه یاخته‌ای

یک دقیقه با علم | زمانی‌که نخستین جانداران تک‌یاخته‌ای (که در آن زمان جانداران خرد (animalcules) خوانده می‌شدند) توسط پیشگامان