دسته‌بندی نشده

گوسفندی به نام دالی

یک دقیقه با علم | دالی (DoLY) که احتمالا مشهورترین گوسفند جهان است، اولین پستانداری بود که به صورت موفقیت‌آمیز

زیست‌شناسی

انتقال هسته

یک دقیقه با علم | این شکل از همسانه‌سازی، با تبدیل مستقیم تخمک به زیگوت لقاح را دور می‌زند. در

زیست‌شناسی

همسانه‌سازی

یک دقیقه با علم | همسانه‌ها جانورانی که ژن‌هایی یکسان دارند: حاصل تولید‌مثل جنسی همسانه‌ای از والد هستند. دوقلوها، سه