زیست‌شناسی

هتروتروف‌ها

یک دقیقه با علم | واژه هتروتروف یعنی «دیگرخوار» که به ناتوانی آنها در تثبیت کربن اشاره دارد. هتروتروف‌ها باید

زیست‌شناسی

اتوتروف‌ها

یک دقیقه با علم | راه‌های فراوانی برای زنده ماندن وجود دارد و میلیون‌ها گونه مختلف، هرکدام راهی متفاوت را

زیست‌شناسی

حیوانات

یک دقیقه با علم | حیوانات ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی از سلسله جانوران هستند که گروهی عظیم با حدود ۵/۱