زیست‌شناسی

تناوب نسل

یک دقیقه با علم | در جانوران گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلویداند، ولی چنین قاعده‌ای در گیاهان صدق نمی‌کند. پیکر گیاهان

زیست‌شناسی

جنین

یک دقیقه با علم | جنین اولین قدم در تکوین یک جاندار است. در طی مرحله جنینی جاندار به سرعت

زیست‌شناسی

میوز

یک دقیقه با علم | گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلوید موجود در بدن جانوران هستند و به واسطه نوع خاصی از

زیست‌شناسی

تخمک

یک دقیقه با علم | تخمک گامت جاندار مونث است. تخمک کاملاً با اسپرم متفاوت است. اسپرم ۰.۰۵ میلی‌متر درازا