فیزیک

نیمه‌رساناها

یک دقیقه با علم | نیمه‌رسانا ماده‌ای است که رسانش الکتریکی آن از یک ماده نارسانا مانند سرامیک، بیشتر و