زیست‌شناسی

پیدایش حیات

یک دقیقه با علم | نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی به عنوان سازوکار تغییر جانداران طی نسل‌های پیاپی، پذیرفته

زیست‌شناسی

داروینیسم نو

یک دقیقه با علم | در امروزی ما از تکامل به واسطه انتخاب طبیعی «داروینیسم نو» (-Neo Darwinism) خوانده می‌شود.

زیست‌شناسی

بقای اصلح

یک دقیقه با علم | گرچه داروین این عبارت را وضع نکرد، او آن را برای توصیف نظریه تکامل به

زیست‌شناسی

انتخاب طبیعی

یک دقیقه با علم | نظریه تکامل داروین به اصل انتخاب طبیعی استناد می‌کند – ایده‌ای که یکی از ریشه‌هایش

زیست‌شناسی

درباره خاستگاه گونه‌ها

یک دقیقه با علم | پس از بازگشت به انگلیس از عرشه بیگل، داروین با دختردایی‌اش، اما وج‌وود، ازدواج کرد

زیست‌شناسی

وراثت

یک دقیقه با علم | ژنتیک دانشی است تقریباً نوپا که در اوایل دهه ۱۸۵۰ پا گرفت، اما واژه ژنتیک