زیست‌شناسی

کراسینگ آور

یک دقیقه با علم | میوز منجر به جابه‌جا شدن قطعات DNA بین کروموزم‌هایی که والدین متفاوتی دارند می‌شود. این

زیست‌شناسی

میوز

یک دقیقه با علم | گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلوید موجود در بدن جانوران هستند و به واسطه نوع خاصی از

زیست‌شناسی

گامت‌ها

یک دقیقه با علم | گامت‌ها سلول‌های جنین حیوانی و گیاهی هستند که به‌طور جنسی تکثیر می‌شوند. در انسان و

زیست‌شناسی

تقسیم سلولی

یک دقیقه با علم | تقسیم سلولی، فرآیند تکثیر سلول‌های زیستی است. سلول‌های یوکاریوتیک مانند سلول‌های انسان در فرآیندی به