زیست‌شناسی

ساعت مولکولی

یک دقیقه با علم | سنگواره‌ها ناقص‌اند و شاید هرگز نتوانیم نمونه‌هایی را بیابیم که نیای مشترک گونه‌های امروزی هستند.

زیست‌شناسی

DNA

یک دقیقه با علم | معروف‌ترین سرنام علم، DNA، کوتاه‌ شده واژه دی اکسی ریبونوکلئیک اسید است. DNA مهم‌ترین ماده

زیست‌شناسی

میتوکندری

یک دقیقه با علم | میتوکندری‌ها محل تنفس یاخته‌ای‌اند. طی تنفس یاخته‌ای، انرژی به شکل قابل مصرف توسط یاخته از

زیست‌شناسی

هسته و اندامک‌ها

یک دقیقه با علم | ابداع میکروسکوپ الکترونی در دهه ۱۹۳۰ نشان داد که یاخته‌ها از آن‌چه تا آن زمان

زیست‌شناسی

میتوکندری‌ها

یک دقیقه با علم | میتوکندری مانند نیروگاهی در یک سلول یوکاریوتیک، انرژی غذا را به شکل قابل مصرف برای

زیست‌شناسی

یوکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | در کنار پروکاریوت‌ها، یوکاریوت‌ها یکی از دو دسته اصلی انواع سلول‌های سازنده همه جانداران از