زیست‌شناسی

میوز

یک دقیقه با علم | گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلوید موجود در بدن جانوران هستند و به واسطه نوع خاصی از

زیست‌شناسی

تقسیم یاخته‌ای: میتوز

یک دقیقه با علم | روش اصلی تقسیم یاخته‌ای که برای رشد بدن جاندار به کار می‌رود، میتوز (mitosis) نام

زیست‌شناسی

تقسیم سلولی

یک دقیقه با علم | تقسیم سلولی، فرآیند تکثیر سلول‌های زیستی است. سلول‌های یوکاریوتیک مانند سلول‌های انسان در فرآیندی به