زیست‌شناسی

همسانه‌سازی

یک دقیقه با علم | همسانه‌ها جانورانی که ژن‌هایی یکسان دارند: حاصل تولید‌مثل جنسی همسانه‌ای از والد هستند. دوقلوها، سه