فیزیک

مهندسی مولکولی

یک دقیقه با علم | مهندسی مولکولی یا نانوتکنولوژی، دستکاری ماده در اندازه‌­های بسیار کوچک در حد یک میلیاردم متر