فیزیک

متامواد

یک دقیقه با علم | متامواد، موادی هستند که با روش‌های مهندسی، خواص غیرطبیعی در آن‌ها ایجاد می‌شود. به‌طور مثال،