زیست‌شناسی

جهش

یک دقیقه با علم | داروین می‌دانست که درستی نظریه‌اش به وراثت نوعی ماده ژنتیکی محتاج است. مزیت های والدین

زیست‌شناسی

میوز

یک دقیقه با علم | گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلوید موجود در بدن جانوران هستند و به واسطه نوع خاصی از

زیست‌شناسی

فنوتیپ

یک دقیقه با علم | ژنتیک کلاسیک میان دو تعریف ژن، تفاوت قائل می‌شود: ژن را می‌توان به عنوان ماهیتی