زیست‌شناسی

جنین

یک دقیقه با علم | جنین اولین قدم در تکوین یک جاندار است. در طی مرحله جنینی جاندار به سرعت