زیست‌شناسی

انتقال هسته

یک دقیقه با علم | این شکل از همسانه‌سازی، با تبدیل مستقیم تخمک به زیگوت لقاح را دور می‌زند. در

زیست‌شناسی

پلی پلویدی

یک دقیقه با علم | داشتن بیش از دو دست کروموزم در گیاهانی چون گندم و گوجه فرنگی غیرعادی نیست.

زیست‌شناسی

انتخاب ماده

یک دقیقه با علم | انتخاب طبیعی به مدد نیاز برای تولید‌مثل به جریان می‌افتد، اما نرها و ماده‌ها روش‌هایی

زیست‌شناسی

حاملگی

یک دقیقه با علم | تشکیل گامت نخستین قدم در تولید مثل جنسی نسل بعدی است. برای شکل‌گیری یک جاندار

زیست‌شناسی

رشد

یک دقیقه با علم | موجود زنده زمانی زنده به شمار می‌آید که بتواند لااقل در برهه‌ای از زندگی‌اش رشد

زیست‌شناسی

حیوانات

یک دقیقه با علم | حیوانات ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی از سلسله جانوران هستند که گروهی عظیم با حدود ۵/۱