زیست‌شناسی

تغییرات شمار نسخه‌ها

یک دقیقه با علم | تغییرات شمار نسخه‌ها (copy- number variation) ناهنجاری کروموزمی رایجی است. این خطا در حین همانندسازی

زیست‌شناسی

زیست شناسی تکوینی تکاملی

یک دقیقه با علم |همه ما ذهنیتی از دانش زیست‌شناسی داریم و کم و بیش با آن آشنایی داریم. زیست‌شناسی

زیست‌شناسی

ژن‌های خودخواه

یک دقیقه با علم | مفهومی که عنوان اثر ریچارد داوکینز به سال ۱۹۷۶ نیز بود و از همین رو

زیست‌شناسی

بوم‌شناسی

یک دقیقه با علم | هیچ جانداری تنها نیست. ژنها و فنوتیپ‌های حاصل آنها همگی با محیط برهم کنش دارند.

زیست‌شناسی

هم‌چیرگی

یک دقیقه با علم | چیرگی ژنتیکی مفهومی ساده، جذاب و آسان‌فهم دارد، اما رابطه ژنوتیپ و فنوتیپ در طبیعت

زیست‌شناسی

دو رگه‌ها

یک دقیقه با علم | دورگه یا هیبرید (hybrid) به طور کل، حاصل آمیزش دو نژاد یا دو گونه متفاوت

زیست‌شناسی

ژنوتیپ

یک دقیقه با علم | ژنوتیپ را می‌توان صرفاً مترادف با ترکیب ژنتیکی هر جاندار دانست. ژنوتیپ ژن‌های مختلفی را

زیست‌شناسی

فنوتیپ

یک دقیقه با علم | ژنتیک کلاسیک میان دو تعریف ژن، تفاوت قائل می‌شود: ژن را می‌توان به عنوان ماهیتی