روان‌شناسی

روان‌شناسی انسان‌گرایانه

یک دقیقه با علم | یکی از واکنش‌هایی که علیه روانکاوی فروید ایجاد شد برخاسته از جنبش درحال رشد روان‌شناسی

روان‌شناسی

انتقاد از روان‌کاوی

یک دقیقه با علم | در سده بیستم طیفی از صورت‌های مختلف روانکاوی ایجاد شده است؛ بسیاری از آنها با

روان‌شناسی

روان‌کاوی و روان‌درمانی

یک دقیقه با علم | فعالیت‌های عصب شناسانی نظیر ژان مارتین شارکو و علاقه آنها به اثر هیپنوتیزم به یافتن

روان‌شناسی

مراحل رشد روانی- اجتماعی

یک دقیقه با علم | روان شناسی شناختی تنها یکی از جریان‌های مؤثر بر نظریات رشد در نیمه دوم سده

روان‌شناسی

روانشناسی رشد

یک دقیقه با علم | مثل روان شناسی اجتماعی روان شناسی رشد هم تا دهه ۱۹۳۰ به عنوان شاخه ای

روان‌شناسی

روانکاوی و کودکان

یک دقیقه با علم | اگرچه فروید در نظریه های روان پویشی خود بر نقش مراحل اولیه رشد در روان

روان‌شناسی

ناخودآگاه جمعی

یک دقیقه با علم | کارل یونگ، باهوش‌ترین شاگرد فروید، به سرعت در بسیاری از نظریه‌های استادش درباره ناخودآگاه خطاهایی

روان‌شناسی

تحلیل

یک دقیقه با علم | فروید برای درمان اختلالات روانی برخاسته از کشمکش بین ضمیر آگاه و ناخودآگاه روش‌هایی ابداع

روان‌شناسی

سرکوب

یک دقیقه با علم | فروید توضیح داد که ناکامی لیبیدو در مراحل سرنوشت ساز رشد موجب تولید اضطرابی می

روان‌شناسی

ناخودآگاه

یک دقیقه با علم | استفاده فروید از «گفت وگو درمانی» در دهه ۱۸۹۰ باعث شد که او نظریه همه