زیست‌شناسی

تقسیم یاخته‌ای: میتوز

یک دقیقه با علم | روش اصلی تقسیم یاخته‌ای که برای رشد بدن جاندار به کار می‌رود، میتوز (mitosis) نام

زیست‌شناسی

میتوکندری

یک دقیقه با علم | میتوکندری‌ها محل تنفس یاخته‌ای‌اند. طی تنفس یاخته‌ای، انرژی به شکل قابل مصرف توسط یاخته از

زیست‌شناسی

یاخته‌های جانوری

یک دقیقه با علم | یاخته‌های بدن ما دارای بسیاری از ساختارهایی است که در همه یاخته‌های جانوری و بسیاری

زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | کوچک‌ترین و ساده‌ترین یاخته‌ها، به باکتری‌ها و آرکی‌ها تعلق دارند، دو گروه متفاوت از جانداران

زیست‌شناسی

غشای یاخته‌ای

یک دقیقه با علم | پوشش خارجی یاخته غشای پلاسمایی یا غشای یاخته‌ای نامیده می‌شود. غشاهایی مشابه غشای پلاسمایی درون