فیزیک

تندی، سرعت و شتاب

یک دقیقه با علم | در کاربردهای روزمره ما به راحتی تندی، سرعت و شتاب را به جای یکدیگر به