زیست‌شناسی

انتقال هسته

یک دقیقه با علم | این شکل از همسانه‌سازی، با تبدیل مستقیم تخمک به زیگوت لقاح را دور می‌زند. در

زیست‌شناسی

چرخه قاعدگی

یک دقیقه با علم | هدف چرخه قاعدگی (oestrus cycle) که در مادگان همه پستانداران جفت‌دار دیده می‌شود، آماده کردن

زیست‌شناسی

یاخته‌های بنیادین

یک دقیقه با علم | مفهوم یاخته‌های بنیادین به آرامی به مفهومی آشنا مبدل گشته است، چرا که از آن

زیست‌شناسی

جنین

یک دقیقه با علم | جنین اولین قدم در تکوین یک جاندار است. در طی مرحله جنینی جاندار به سرعت

زیست‌شناسی

حیوانات

یک دقیقه با علم | حیوانات ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی از سلسله جانوران هستند که گروهی عظیم با حدود ۵/۱

زیست‌شناسی

گامت‌ها

یک دقیقه با علم | گامت‌ها سلول‌های جنین حیوانی و گیاهی هستند که به‌طور جنسی تکثیر می‌شوند. در انسان و