زیست‌شناسی

ترجمه

یک دقیقه با علم | ساخت پروتئین دو مرحله دارد: تبدیل DNA هسته‌ای به RNA پیغام‌بر (رونویسی) و تشکیل پروتئین

زیست‌شناسی

ریبوزوم

یک دقیقه با علم | ساختارهای ریزی که ریبوزوم خوانده می‌شوند مانند سایر ساختارهای یاخته‌ای اندامک خوانده می‌شوند ولی در

زیست‌شناسی

رونویسی

یک دقیقه با علم | ژن‌ها در درون هسته جای دارند ولی پروتئین‌هایی که توسط این ژن‌ها رمزگذاری می‌شوند در

زیست‌شناسی

ریبوزوم‌ها

یک دقیقه با علم | ریبوزوم‌ها در تمام سلول‌های گیاهی، جانوری و باکتری‌ها، کارخانه‌های کوچک سازنده پروتئین هستند. هر ریبوزوم

زیست‌شناسی

RNA

یک دقیقه با علم | ریبونوکلئیک اسید یا RNA مولکولی شبیه به DNA است با این تفاوت که اطلاعات ژنتیکی