زیست‌شناسی

رونویسی

یک دقیقه با علم | ژن‌ها در درون هسته جای دارند ولی پروتئین‌هایی که توسط این ژن‌ها رمزگذاری می‌شوند در

زیست‌شناسی

رمز ژنتیکی

یک دقیقه با علم | زیرواحدهای چهارگانه DNA – آدنین، سیتوزین، گوآنین و تیمین – رمزی چهار حرفی می‌سازند که