زیست‌شناسی

حیوانات

یک دقیقه با علم | حیوانات ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی از سلسله جانوران هستند که گروهی عظیم با حدود ۵/۱