زیست‌شناسی

انتخاب جنسی

یک دقیقه با علم | در ۱۸۷۱، داروین تبار انسان و انتخاب در رابطه با جنس The Descent of Man