زیست‌شناسی

نظریه سوپ آغازین

یک دقیقه با علم | مشهورترین نظریه درباره خاستگاه زندگی، بازتابی از پیشنهاد داروین است که زندگی از «برکه‌ای گرم»

زیست‌شناسی

کنام بوم شناختی

یک دقیقه با علم | کنام بوم شناختی (Ecological niche) هر گونه کنامی را در بوم سازگان اشغال می‌کند. کنام

زیست‌شناسی

انتخاب جنسی

یک دقیقه با علم | در ۱۸۷۱، داروین تبار انسان و انتخاب در رابطه با جنس The Descent of Man

زیست‌شناسی

بقای اصلح

یک دقیقه با علم | گرچه داروین این عبارت را وضع نکرد، او آن را برای توصیف نظریه تکامل به

زیست‌شناسی

جهش

یک دقیقه با علم | داروین می‌دانست که درستی نظریه‌اش به وراثت نوعی ماده ژنتیکی محتاج است. مزیت های والدین

زیست‌شناسی

انتخاب طبیعی

یک دقیقه با علم | نظریه تکامل داروین به اصل انتخاب طبیعی استناد می‌کند – ایده‌ای که یکی از ریشه‌هایش

زیست‌شناسی

سفر بیگل

یک دقیقه با علم | بسیاری از مهم‌ترین مشاهداتی که داروین را به صورت‌بندی نظریه تکاملش واداشت در طی جهانگردی‌اش

زیست‌شناسی

لامارکیسم

یک دقیقه با علم | نخستین نظریه تکاملی توسط طبیعی‌دان فرانسوی، ژان باتیست لامارک (jean-baptiste Lamarck) در ۱۸۰۹ اراپه شد.

زیست‌شناسی

تکامل

یک دقیقه با علم | ایده تغییر یا تکامل جانداران در طول زمان را غالباً به داروین نسبت می‌دهند. ایده‌های

زیست‌شناسی

وراثت

یک دقیقه با علم | ژنتیک دانشی است تقریباً نوپا که در اوایل دهه ۱۸۵۰ پا گرفت، اما واژه ژنتیک