روان‌شناسی

پاداشها و تنبیه‌ها

یک دقیقه با علم | مشاهدات اسکینر، از این نظر، سمت و سوی آموزش را به کلی تغییر داد که