روان‌شناسی

آزمایش آلبرت کوچولو

یک دقیقه با علم | یکی از آزمایش‌های معروف واتسن در ۱۹۲۰ روی کودکی نه ماهه به نام «آلبرت بی»

روان‌شناسی

رفتارشناسی

یک دقیقه با علم | رویکرد رفتارگرایی ناشی از آرزوی تبدیل روان‌شناسی به رشته واقعا علمی بود. در ابتدای سده

زیست‌شناسی

حیوانات

یک دقیقه با علم | حیوانات ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی از سلسله جانوران هستند که گروهی عظیم با حدود ۵/۱