زیست‌شناسی

اثر ملکه سرخ

یک دقیقه با علم | انتخاب جفت در جانوران غالبا شامل پیام‌هایی چون شاخ، دمی با رنگ روشن یا زینتی

زیست‌شناسی

انتخاب جنسی

یک دقیقه با علم | در ۱۸۷۱، داروین تبار انسان و انتخاب در رابطه با جنس The Descent of Man

زیست‌شناسی

تولیدمثل

یک دقیقه با علم | بقا گاهی به عنوان هدف اصلی زندگی جانداران مطرح می شود؛ اما در حقیقت، بقا