زیست‌شناسی

درخت حیات

یک دقیقه با علم | تنها تصویر در کتاب خاستگاه گونه‌های داروین درختی است که نشان می‌دهد چگونه تکامل به

زیست‌شناسی

سازش

یک دقیقه با علم | تکامل از جهاتی فرآیندی است ظریف. انتخاب طبیعی ژن‌های نابرازنده را حذف کرده و قابلیت

زیست‌شناسی

تکامل

یک دقیقه با علم | ایده تغییر یا تکامل جانداران در طول زمان را غالباً به داروین نسبت می‌دهند. ایده‌های

زیست‌شناسی

حیات

یک دقیقه با علم | حیات چیست؟  دانشمندان به طور موجز حیات را فرآیندی خودهمتاساز (self-replicating) تعریف می‌کنند که لااقل

زیست‌شناسی

تکامل

یک دقیقه با علم | تئوری تکامل، توصیف کننده نحوه تغییر در ارگانیسم‌های زنده در طول زمان، ناشی از تغییر