زیست‌شناسی

تقسیم دوتایی

یک دقیقه با علم | پیش از ظهور تولیدمثل جنسی، تمامی اشکال حیات روی این کره خاکی به شیوه غیرجنسی

زیست‌شناسی

آمیزش جنسی

یک دقیقه با علم | علی‌رغم اهمیت تولیدمثل جنسی – فرآیندی که تک تک انسان‌های روی کره خاکی محصولش هستند

زیست‌شناسی

تولیدمثل

یک دقیقه با علم | بقا گاهی به عنوان هدف اصلی زندگی جانداران مطرح می شود؛ اما در حقیقت، بقا

زیست‌شناسی

رشد

یک دقیقه با علم | موجود زنده زمانی زنده به شمار می‌آید که بتواند لااقل در برهه‌ای از زندگی‌اش رشد