زیست‌شناسی

همسانه‌سازی

یک دقیقه با علم | همسانه‌ها جانورانی که ژن‌هایی یکسان دارند: حاصل تولید‌مثل جنسی همسانه‌ای از والد هستند. دوقلوها، سه

زیست‌شناسی

پلی پلویدی

یک دقیقه با علم | داشتن بیش از دو دست کروموزم در گیاهانی چون گندم و گوجه فرنگی غیرعادی نیست.

زیست‌شناسی

خویشاوندی

یک دقیقه با علم | خویشاوندی (relatedness) یا ضریب خویشاوندی، معیاری کمی است برای بیان خویشاوندی جانداران بر اساس شمار

زیست‌شناسی

نسبت جنسی

یک دقیقه با علم | در اغلب گونه‌ها نسبت افراد نر و ماده دقیقا یک به یک است. شاید برخی

زیست‌شناسی

گونه

یک دقیقه با علم | گونه کوچک‌ترین واحد در نظام رده‌بندی است. گونه به گروهی از جانداران گفته می‌شود که

زیست‌شناسی

گونه

یک دقیقه با علم | گونه کوچک‌ترین واحد در نظام رده‌بندی است. گونه به گروهی از جانداران گفته می‌شود که

زیست‌شناسی

انتخاب جنسی

یک دقیقه با علم | در ۱۸۷۱، داروین تبار انسان و انتخاب در رابطه با جنس The Descent of Man

زیست‌شناسی

انتخاب ماده

یک دقیقه با علم | انتخاب طبیعی به مدد نیاز برای تولید‌مثل به جریان می‌افتد، اما نرها و ماده‌ها روش‌هایی

زیست‌شناسی

رقابت

یک دقیقه با علم | فیلسوف شهیر تامس هابز Thomas hobbes (۱۵۸۸-۱۶۷۹) گفته بود که زندگی «کریه، ددمنش و کوتاه»

زیست‌شناسی

نرماده‌ها

یک دقیقه با علم | کژفهمی‌هایی در مورد واژه نرماده (hermaphrodites) وجود داردو بسیاری از مردم تصور می‌کنند که نرماده‌ها