زیست‌شناسی

انتقال هسته

یک دقیقه با علم | این شکل از همسانه‌سازی، با تبدیل مستقیم تخمک به زیگوت لقاح را دور می‌زند. در

زیست‌شناسی

چرخه قاعدگی

یک دقیقه با علم | هدف چرخه قاعدگی (oestrus cycle) که در مادگان همه پستانداران جفت‌دار دیده می‌شود، آماده کردن

زیست‌شناسی

حاملگی

یک دقیقه با علم | تشکیل گامت نخستین قدم در تولید مثل جنسی نسل بعدی است. برای شکل‌گیری یک جاندار

زیست‌شناسی

تخمک

یک دقیقه با علم | تخمک گامت جاندار مونث است. تخمک کاملاً با اسپرم متفاوت است. اسپرم ۰.۰۵ میلی‌متر درازا

زیست‌شناسی

دستگاه تناسلی

یک دقیقه با علم | دستگاه تناسلی انسان متشکل از اندام‌هایی است که یک زوج را قادر به تولیدمثل می‌کند

زیست‌شناسی

گامت‌ها

یک دقیقه با علم | گامت‌ها سلول‌های جنین حیوانی و گیاهی هستند که به‌طور جنسی تکثیر می‌شوند. در انسان و